U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

11 mei 2017 - BLOG: Zelforganisatie bij professionals

Professionele prestaties zijn vaak meervoudig: ze doen recht aan verschillende criteria (kwaliteit; snelheid; bejegening). Wij zijn van mening dat de aandacht dan ook vooral gericht moet zijn op de condities waaronder mensen goed kunnen functioneren. Daar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het management. Hoe geef je vorm aan een omgeving waarin professionals kunnen excelleren?

De eisen die gesteld worden aan zorginstellingen kenmerken zich door een toename van de eisen die gesteld worden. Daarmee komt het vermogen om met variëteit om te gaan steeds meer in het centrum van de aandacht. Lees meer...

2 mei  2017 - PUBLICATIE: ONS LEERMODEL: Intelligent professionaliseren

Publicatie VmZadvies

Ons leermodel: Intelligent professionaliseren

Harry Woldendorp

‘Alleen wie zelf iets onderneemt en zichzelf stuurt ontwikkelt de kennis van de tijd’ (A. Cornelis, De vertraagde tijd, 1999, 4).

 

1.        Inleiding

Het gaat er om tot een verbinding te komen tussen professioneel gedrag, organisatieontwerp en ICT ondersteuning. Het gaat steeds om systeemprincipes die organisatieniveau, procesniveau en prestatieniveau en daaraan gerelateerde ICT infrastructuur verbinden.

We geloven dat nieuwe businessmodellen nodig zijn om kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering mogelijk te maken. Een belangrijk element daarin is het versterken van de positie van professionals:

  • Organisatie is ingericht op basis van zelforganisatie (zie VmZadvies publicatie: ‘Waarom zelfsturing van teams alleen werkt met het principe van zelforganisatie’)
  • Professionals werken op basis van zelfsturing (zie VmZadvies publicatie: ‘Hoe kom je tot optimalisering van werkprocessen: prestatie als onderdeel van sturing en zelfsturing’)
  • Organisatie en professionals kennen een hoge mate van digitalisering (zie VmZadvies publicatie: ‘Innovatie in de zorg: de consequenties van digitalisering’)

19 april  2017 - PUBLICATIE: HOE KOM JE TOT OPTIMALISERING VAN WERKPROCESSEN: Prestaties als onderdeel van sturing en zelfsturing

 

Publicatie VmZadvies

Hoe kom je tot optimalisering van werkprocessen: Prestaties als onderdeel van sturing en zelfsturing

Harry Woldendorp

The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little that we can do to change, until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds’(Laing)

 

 

1.        Inleiding

In deze blog gaan we in op de wijze hoe je tot systemische procesinrichting komt. In onze adviespraktijk hanteren wij het volgende model: zie afbeelding.

Het gaat er om tot een verbinding te komen tussen professioneel gedrag, organisatieontwerp en ICT ondersteuning. Het gaat steeds om systeemprincipes die organisatieniveau, procesniveau en prestatieniveau en daaraan gerelateerde ICT infrastructuur verbinden.

Organisatiedoelen (missie, strategische visie, doelstellingen) beschrijven de verwachte opbrengst van diensten en producten in de organisatie. Het ontwerp van de organisatie moet aansluiten bij de gewenste doelen: structuur, functionaliteit en ICT infrastructuur zijn samenhangend. Het managen van de organisatie is gericht op doelen, prestaties (verbonden aan doelen), middelen en de onderlinge verbindingen.

3 april  2017 - PUBLICATIE: KWALITEITSKADER COMPLEXE OUDERZORG

Publicatie VmZadvies

Kwaliteitskader complexe ouderenzorg

Stijn van Beurden en Harry Woldendorp

 

1.        Inleiding

Vanaf 2017 wordt gestart met een nieuw, verstrijkend, kwaliteitskader voor de complexe ouderenzorg. Doel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg:

  • Bijdrage aan beweging van ‘systemen naar mensen’
  • Doet recht aan complexe en relationele karakter van zorg
  • Behulpzaam als gespreksmiddel in relevante verantwoordingsrelaties

15 maart  2017 - PUBLICATIE: CONSEQUENTIES ZORGBREDE GOVERNANCE 2017: HOE ONTWIKKELT ZICH DE TOEZICHTHOUDENDE ROL

Publicatie VmZadvies

Consequenties zorgbrede governance 2017: Hoe ontwikkelt zich de toezichthoudende rol

Harry Woldendorp en Sander Duindam

 … moet de moderne kenniswerker, de professional, vooral gefaciliteerd worden, command wordt dat veel meer individuen, wel gebaseerd op een goede opleiding, zelfstandig missie en waarden kunnen interpreteren om te besluiten wat in een concrete situatie het beste moet gebeuren. Vandaar dat in steeds meer situaties besturen wordt het faciliteren van mensen, het zorgen voor mensen’ (Strikwerda, 311).

1.        Inleiding

De gezondheidszorg kent een hoge mate van complexiteit en interactie: interactie met patiënten/cliënten, interactie tussen professionals; interactie tussen management en professionals; interactie met externe stakeholders (financiers; opdrachtgevers; overheid). Daarnaast is op dit moment sprake van grote systeemwijzigingen: de (financiële) risico’s voor zorginstellingen nemen toe. De transities in de zorg zijn daarmee groot en complex en veel consequenties zijn nog onduidelijk. Het speelveld verandert. 

20 januari 2017 - PUBLICATIE: MANTELZORG: STURING OP HET ZORGPROCES

Publicatie VmZadvies

Mantelzorg: Sturing op het zorgproces

Thomas Woldendorp en Harry Woldendorp

‘Het eerste dat je opvalt als je Google gebruikt is dat de waarde van de toepassing groot is terwijl je maar zeer weinig moeite hoeft te doen’ (Spil: 9)

1.        Inleiding

De komende jaren zal steeds meer een appel worden gedaan op de individuele verantwoordelijkheid en tevens op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn. Mantelzorg betreft de zorg die, vanuit een persoonlijke relatie en vaak onbetaald, geboden wordt aan mensen met een (chronische) ziekte of handicap. Het gaat hier om partners die voor elkaar zorgen, kinderen die voor hun ouders zorgen, ouders die voor hun kinderen zorgen en vrienden of buren die elkaar helpen.

16 februari 2017 - PUBLICATIE: WAAROM ZELFSTURING VAN TEAMS ALLEEN EFFECTIEF IS ALS DE ORGANISATIE WERKT MET HET PRINCIPE VAN ZELFORGANISATIE

Publicatie VmZadvies

Waarom zelfsturing van teams alleen effectief is als de organisatie werkt met het principe van zelforganisatie

Stijn van Beurden en Harry Woldendorp

 

1.        Inleiding

VmZadvies is 1 januari 2017 opgericht. Wij vinden dat in de huidige gezondheidszorg consultancy vanuit een integraal perspectief moet worden vormgegeven. Voor ons betekent dat we onze expertise op het gebied van zorginhoud, organisatorische vormgeving en ICT inrichting bij elkaar hebben gebracht.

 

10 februari 2017 - BLOG: ONTMOETEN ALS KERN VAN ZELFORGANISATIE

‘Voor managers en medewerkers betekent dit dat ze meer moeten doen dan gericht zijn op het optimaliseren van eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Ze moeten ook  bijdragen aan het optimaliseren van de totale toegevoegde waarde voor de organisatie’ (Ten have, 2011, 133)

In zijn algemeenheid beschouwen we complexiteit vaak als negatief: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)bestaan van de eigen organisatie. In een complexer wordende wereld wordt het voor een controlerend systeem steeds moeilijker om de goede keuzes (de goede dingen goed doen) te maken. Centrale sturing en voorspelbaarheid zijn dan ook geen gelukkige termen voor een complexe omgeving. Lees meer...

30 januari 2017 - PUBLICATIE: PLATFORMEN ALS INNOVATIEMIDDEL 

Publicatie VmZadvies

Platformen als innovatiemiddel

Harry Woldendorp en Sander Duindam

‘Het fileprobleem is niet a priori een wegenbouwvraagstuk, in eerste instantie is het een mobiliteitsvraagstuk’ (Aslander/Witteveen, 2010: 154) 

1. Inleiding 

VmZadvies is 1 januari 2017 opgericht. Wij vinden dat in de huidige gezondheidszorg, consultancy vanuit een integraal perspectief moet worden vormgegeven. Voor ons betekent dat, dat we onze expertise op het gebied van zorginhoud, organisatorische vormgeving en ICT inrichting bij elkaar hebben gebracht.

20 januari 2017 - VmZadvies is gestart!

Publicatie VmZadvies 

Innovatie binnen de zorg: de consequenties van digitalisering. Werken met real time stuurinformatie. 

Eelco Stieltjes en Harry Woldendorp 

‘In ‘het nieuwe normaal’ zal management vooral gaan over ‘verbinden’, ‘samenwerken’, ‘creativiteit’, flexibiliteit’ en ‘betrokkenheid’. (Blommaert: 14). 

1. Inleiding 

VmZadvies is 1 januari 2017 opgericht. Wij vinden dat in de huidige gezondheidszorg consultancy vanuit een integraal perspectief moet worden vormgegeven. Voor ons betekent dat, dat we onze expertise op het gebied van zorginhoud, organisatorische vormgeving en ICT inrichting bij elkaar hebben gebracht. Kern van ieder adviestraject (of programmamanagement of interim-management) is dat vanuit een helder zicht op het vraagstuk toegewerkt wordt naar hoge kwaliteit, effectiviteit en doelmatige opzet. Er is duidelijk behoefte aan andere businessmodellen. Naast het adviseren van organisaties brengen we die businessmodellen ook in praktijk. Adviseurs moeten daarbij in staat zijn innovatie in een bepaalde situatie toe te passen. Lees meer...