U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


De ontwikkelingen in de zorg vergen een andere wijze van consultancy. In onze adviespraktijk hanteren wij het volgende model. Het is gewenst de expertise op het gebied van zorginhoud, organisatieontwikkeling en ICT infrastructuur te integreren. We hebben dit vormgegeven in VmZadvies. In een eigen nieuw zorgbedrijf (platformvmz.nl) laten we zien hoe onze visie in de praktijk uitpakt.

Inrichting bedrijfsvoering
Wij richten voor organisaties een virtueel hoofdkantoor in en begeleiden organisaties in de transitie naar een virtueel hoofdkantoor op het gebied van organisatie-inrichting, zorginhoud en borging van kwaliteit en ICT infrastructuur. Wij hebben dit ook voor ons eigen bedrijf PlatformVmZ gedaan. 

Integrale benadering
Wij benaderen al onze opdrachten vanuit het samenbrengen van zorgvisie, organisatiemodellen, zorginhoud en mogelijkheden m.b.t. ICT ondersteuning. De klant krijgt dus een totaaloplossing aangeboden.

Inrichting hybride organisaties
Wij bieden oplossingen voor organisaties om vorm te geven aan de verhouding van vast/flexibel personeel. Hierdoor wordt uw organisatie flexibeler en zal er een verlaging van de kostprijs gerealiseerd worden.


Titel van nieuwe bericht

Uitbreiding team VmZadvies specialist databeveiliging - Privacywetgeving (AVG)

Gepost 2018/02/08

De AVG is de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volledig van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum de privacywetgeving binnen de hele Europese Unie gelijk zal zijn. 

Met de ingang van de AVG krijgen zorgorganisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De zorgorganisatie/zorgverlener (zzp’er) is zelf hoofdverantwoordelijk voor het naleven van de AVG. Vanuit PlatformVmZ willen wij deze zorgorganisaties/zorgverleners ook op dit gebied faciliteren. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: Hoe gaat het verder met zorg in de thuissituatie: de veranderende rol van de professional

Gepost 2017/10/20

Door Harry Woldendorp

‘In our world we define our succes by the things we have rather than by the people we’ve become’ (Sharma, 164)

In een recent verschenen rapport van Gupta wordt aangegeven dat het verlenen van zorg in de thuissituatie unieke mogelijkheden biedt om het zorgtraject te herontwerpen. Vertrekpunt is het perspectief van de cliënt. De rol van artsen, verpleegkundigen en de cliënt zelf verandert en cliënten, ondersteund door technologie, krijgen nieuwe verantwoordelijkheid. Zelfregie wordt versterkt. 

Wij hebben VmZadvies zo opgezet dat het steeds gaat om tot een verbinding te komen tussen professioneel gedrag, organisatieontwerp en ICT ondersteuning. Het gaat steeds om systeemprincipes die organisatieniveau, procesniveau en prestatieniveau en daaraan gerelateerde ICT infrastructuur verbinden.

Lees de rest van deze post »

Masterclass ‘Inzicht en toepassing van het VSM (Viable SystemModel) als diagnostisch en veranderkundig model’

Gepost 2017/10/13

De partners van VmZadvies zorgen ook voor overdracht van hun expertise via o.a. het geven van een Masterclass. Een voorbeeld hiervan is de Masterclass voor gemeente Amsterdam: ‘Inzicht en toepassing van het VSM (Viable System Model) als diagnostisch en veranderkundig model’, april 2017  (Harry Woldendorp i.s.m. CCzorgadviseurs).

Het begrijpen en ontwerpen van systemen en het kennen van de systeemprincipes is een sleutelcompetentie voor huidige organisaties. Een belangrijke functie is de controlefunctie. Deze is niet zichtbaar maar de aanwezigheid (of afwezigheid) kan afgeleid worden van het gedrag van het systeem. Om een systeem onder controle te brengen heeft het controlesysteem evenveel variëteit nodig als het te controleren systeem zelf.

Lees de rest van deze post »

PUBLICATIE: Hoe kom je tot een kostendekkende Jeugdzorg

Gepost 2017/09/27

Harry Woldendorp
Joost Hoekman (Teqtics. Innovatief projectbureau voor dienstverlening)


Inleiding: gemeentelijke autonomie
De decentralisatie Jeugd is een weerbarstige taak voor gemeenten. Er wordt hard gewerkt aan standaardisatie van een Jeugd-praktijk die voor elke gemeente anders is. Zo is iJW 2.1 alweer in de maak, een mooi denkmodel dat echter weinig handvatten geeft voor implementatie. Waar kleine gemeenten met voldoende financieel spek weinig moeite lijken te hebben met de praktijk, blijken grotere gemeenten met minder financiële speelruimte problemen te hebben hun beleid te implementeren in een complexere praktijk. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: De kunst van het framen; hoe praten we over de zorg

Gepost 2017/09/19

(If you’re not at the table, you’re probably on the menu’, Wheatley, 78)

Door Harry Woldendorp


Veel teksten over de gezondheidszorg gaan over problematiseren. De gezondheidszorg is de grootste uitgavenpost van Nederland en vormt het centrale thema rond de kabinetsformatie. De groei van de uitgaven aan de zorg, het afgelopen decennium, vormt aanleiding om in te grijpen. Inmiddels is echter alweer bijvoorbeeld € 2 miljard extra voor de verpleeghuissector toegekend. Nu gaat de discussie weer over hoe de regelgeving rond het Zorginstituut zo slim in elkaar stak dat de  ‘specialisten’ van de verschillende fracties in de Tweede Kamer niet doorhadden wat de consequenties van die regelgeving zijn.

Lees de rest van deze post »

BLOG: Integrale zorg

Gepost 2017/09/18

Door Harry Woldendorp

 

Baan: 9Baan: 9

 

 

Het hebben van eigen regie en controle leidt tot een hogere veiligheidsbeleving. Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg lijkt een manier om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo het behoud van het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning, multidisciplinaire samenwerking, evidence based zorgverlening en klinische informatiesystemen.

 

 

 

 

Een belangrijke uitwerking hiervan is het triple aim model. Deze  systematiek is ontwikkeld  door het Institute for Healthcare Improvement:

 • Verbeteren van de ervaring van zorg: leveren van zorg die effectief, veilig en betrouwbaar is (voor iedere patiënt/cliënt altijd)
 • Verbeteren van de gezondheid van de bevolking op basis van contact met gemeenschappen en organisaties, met een focus op preventie en welbevinden en het managen van chronische ziektebeelden
 • Verlagen kosten per hoofd van de bevolking

De Triple Aim methodiek kent 5 ontwerpconcepten:

 • Richt je op individuen en families
 • Herontwerp van eerste lijn
 • Bevolking gezondheid management
 • Begrijpen en veranderen van kostendrijvers om groei van kosten (tussen en binnen systemen) te beperken
 • Creëren van nieuwe structuren en systemen om verandering tussen organisatie-eenheden te ontwerpen en in te voeren, het inrichten van kostencontrole platforms
Lees de rest van deze post »

BLOG: Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

Gepost 2017/08/23

Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

“Het evidente is niet evident. Zelfs niet wat totaal voor de hand lijkt te liggen. Juist dat niet’’ (Gray, 29).

Binnen organisaties wordt vaak gedacht dat innovatie apart georganiseerd moet worden. Dat is echter een miskenning van het feit dat we allemaal in staat zijn tot innoveren (soms op het werk; vaak thuis) hoe komt het dat individuen zich voegen in het stramien dat er een aparte R en D (innovatie) afdeling moet zijn?

De eigen ervaring van de werkelijkheid wordt helaas beperkt door de reikwijdte van je ervaringen: wat heb ik meegemaakt? Daarbij speelt dat hoe meer je je richt op één aspect van je ervaring, hoe minder oog je hebt voor al het andere. Als je dus eenmaal denkt dat je in je eigen organisatie innovatie moet uitbesteden ga je dat ook doen.

Lees de rest van deze post »

BLOG: Zelforganisatie bij professionals

Gepost 2017/05/11

Professionele prestaties zijn vaak meervoudig: ze doen recht aan verschillende criteria (kwaliteit; snelheid; bejegening). Wij zijn van mening dat de aandacht dan ook vooral gericht moet zijn op de condities waaronder mensen goed kunnen functioneren. Daar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het management. Hoe geef je vorm aan een omgeving waarin professionals kunnen excelleren?

De eisen die gesteld worden aan zorginstellingen kenmerken zich door een toename van de eisen die gesteld worden. Daarmee komt het vermogen om met variëteit om te gaan steeds meer in het centrum van de aandacht. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: PlatformVmZ: Hoe combineer je ondernemerschap en zekerheid? (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/02/23

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft 7 februari het rapport ‘Voor de zekerheid'. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ uitgebracht.

Een aantal constateringen:

      • Flexibiliteit is zinvol als ze bij de aard van het werk past
      • Sommige vormen van flexibel werk pakken nadelig uit voor innovatief werkgedrag, scholing en consumptie

Ons platform maakt het mogelijk om goed om te gaan met deze constateringen. Echter bij zzp ‘ers speelt altijd de vraag of er voldoende werk is en dat leidt dan weer tot (mogelijke) financiële stress.

Flexibel werkenden worden onderscheiden in tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten enerzijds en zzp ‘ers anderzijds. Voor de eerste groep zijn we bezig met de inrichting van Verbinden-met-Flex; voor zzp ‘ers hebben we het platform VmZ ingericht. In Nederland werkt inmiddels ongeveer een op de drie personen op basis van een flexibele arbeidsverbintenis. In 1996 was dat één op de vier.

Lees de rest van deze post »