U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


De ontwikkelingen in de zorg vergen een andere wijze van consultancy. In onze adviespraktijk hanteren wij het volgende model. Het is gewenst de expertise op het gebied van zorginhoud, organisatieontwikkeling en ICT infrastructuur te integreren. We hebben dit vormgegeven in VmZadvies. In een eigen nieuw zorgbedrijf (platformvmz.nl) laten we zien hoe onze visie in de praktijk uitpakt.

Inrichting bedrijfsvoering
Wij richten voor organisaties een virtueel hoofdkantoor in en begeleiden organisaties in de transitie naar een virtueel hoofdkantoor op het gebied van organisatie-inrichting, zorginhoud en borging van kwaliteit en ICT infrastructuur. Wij hebben dit ook voor ons eigen bedrijf PlatformVmZ gedaan. 

Integrale benadering
Wij benaderen al onze opdrachten vanuit het samenbrengen van zorgvisie, organisatiemodellen, zorginhoud en mogelijkheden m.b.t. ICT ondersteuning. De klant krijgt dus een totaaloplossing aangeboden.

Inrichting hybride organisaties
Wij bieden oplossingen voor organisaties om vorm te geven aan de verhouding van vast/flexibel personeel. Hierdoor wordt uw organisatie flexibeler en zal er een verlaging van de kostprijs gerealiseerd worden.


BLOG: De kunst van het framen; hoe praten we over de zorg

Gepost 2017/09/19

(If you’re not at the table, you’re probably on the menu’, Wheatley, 78)

Door Harry Woldendorp


Veel teksten over de gezondheidszorg gaan over problematiseren. De gezondheidszorg is de grootste uitgavenpost van Nederland en vormt het centrale thema rond de kabinetsformatie. De groei van de uitgaven aan de zorg, het afgelopen decennium, vormt aanleiding om in te grijpen. Inmiddels is echter alweer bijvoorbeeld € 2 miljard extra voor de verpleeghuissector toegekend. Nu gaat de discussie weer over hoe de regelgeving rond het Zorginstituut zo slim in elkaar stak dat de  ‘specialisten’ van de verschillende fracties in de Tweede Kamer niet doorhadden wat de consequenties van die regelgeving zijn.

Lees de rest van deze post »

BLOG: Integrale zorg

Gepost 2017/09/18

Door Harry Woldendorp

 

Baan: 9Baan: 9

 

 

Het hebben van eigen regie en controle leidt tot een hogere veiligheidsbeleving. Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg lijkt een manier om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo het behoud van het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning, multidisciplinaire samenwerking, evidence based zorgverlening en klinische informatiesystemen.

 

 

 

 

Een belangrijke uitwerking hiervan is het triple aim model. Deze  systematiek is ontwikkeld  door het Institute for Healthcare Improvement:

 • Verbeteren van de ervaring van zorg: leveren van zorg die effectief, veilig en betrouwbaar is (voor iedere patiënt/cliënt altijd)
 • Verbeteren van de gezondheid van de bevolking op basis van contact met gemeenschappen en organisaties, met een focus op preventie en welbevinden en het managen van chronische ziektebeelden
 • Verlagen kosten per hoofd van de bevolking

De Triple Aim methodiek kent 5 ontwerpconcepten:

 • Richt je op individuen en families
 • Herontwerp van eerste lijn
 • Bevolking gezondheid management
 • Begrijpen en veranderen van kostendrijvers om groei van kosten (tussen en binnen systemen) te beperken
 • Creëren van nieuwe structuren en systemen om verandering tussen organisatie-eenheden te ontwerpen en in te voeren, het inrichten van kostencontrole platforms
Lees de rest van deze post »

BLOG: Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

Gepost 2017/08/23

Waarom denk ik dat ik zelf niet kan innoveren?

“Het evidente is niet evident. Zelfs niet wat totaal voor de hand lijkt te liggen. Juist dat niet’’ (Gray, 29).

Binnen organisaties wordt vaak gedacht dat innovatie apart georganiseerd moet worden. Dat is echter een miskenning van het feit dat we allemaal in staat zijn tot innoveren (soms op het werk; vaak thuis) hoe komt het dat individuen zich voegen in het stramien dat er een aparte R en D (innovatie) afdeling moet zijn?

De eigen ervaring van de werkelijkheid wordt helaas beperkt door de reikwijdte van je ervaringen: wat heb ik meegemaakt? Daarbij speelt dat hoe meer je je richt op één aspect van je ervaring, hoe minder oog je hebt voor al het andere. Als je dus eenmaal denkt dat je in je eigen organisatie innovatie moet uitbesteden ga je dat ook doen.

Lees de rest van deze post »

BLOG: Zelforganisatie bij professionals

Gepost 2017/05/11

Professionele prestaties zijn vaak meervoudig: ze doen recht aan verschillende criteria (kwaliteit; snelheid; bejegening). Wij zijn van mening dat de aandacht dan ook vooral gericht moet zijn op de condities waaronder mensen goed kunnen functioneren. Daar ligt de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het management. Hoe geef je vorm aan een omgeving waarin professionals kunnen excelleren?

De eisen die gesteld worden aan zorginstellingen kenmerken zich door een toename van de eisen die gesteld worden. Daarmee komt het vermogen om met variëteit om te gaan steeds meer in het centrum van de aandacht. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: PlatformVmZ: Hoe combineer je ondernemerschap en zekerheid? (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/02/23

De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft 7 februari het rapport ‘Voor de zekerheid'. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid’ uitgebracht.

Een aantal constateringen:

      • Flexibiliteit is zinvol als ze bij de aard van het werk past
      • Sommige vormen van flexibel werk pakken nadelig uit voor innovatief werkgedrag, scholing en consumptie

Ons platform maakt het mogelijk om goed om te gaan met deze constateringen. Echter bij zzp ‘ers speelt altijd de vraag of er voldoende werk is en dat leidt dan weer tot (mogelijke) financiële stress.

Flexibel werkenden worden onderscheiden in tijdelijke contracten, oproepkrachten, uitzendkrachten enerzijds en zzp ‘ers anderzijds. Voor de eerste groep zijn we bezig met de inrichting van Verbinden-met-Flex; voor zzp ‘ers hebben we het platform VmZ ingericht. In Nederland werkt inmiddels ongeveer een op de drie personen op basis van een flexibele arbeidsverbintenis. In 1996 was dat één op de vier.

Lees de rest van deze post »

BLOG: Ontmoeten als kern van zelforganisatie (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/02/10

‘Voor managers en medewerkers betekent dit dat ze meer moeten doen dan gericht zijn op het optimaliseren van eigen verantwoordelijkheidsgebieden. Ze moeten ook bijdragen aan het optimaliseren van de totale toegevoegde waarde voor de organisatie’ (Ten have, 2011, 133)

In zijn algemeenheid beschouwen we complexiteit vaak als negatief: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)bestaan van de eigen organisatie. In een complexer wordende wereld wordt het voor een controlerend systeem steeds moeilijker om de goede keuzes (de goede dingen goed doen) te maken. Centrale sturing en voorspelbaarheid zijn dan ook geen gelukkige termen voor een complexe omgeving. 

Lees de rest van deze post »

BLOG: Een platformfunctie voor flexibel en vaste formatie in de zorg (Harry Woldendorp)

Gepost 2017/01/19

Er is momenteel een discussie over zzp ‘ers die een negatieve lading kent.  De discussie over de toekomst van zzp ‘ers is sterk ideologisch geladen: dat betekent dat iemand vanuit zijn eigen normen en waarden en een gesloten wereldbeeld kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: mensen worden zzp ‘er omdat ze niet anders kunnen.

In onze visie kijken we heel anders naar ontwikkelingen in de zorg. We zien daar een aantal trends:

        • Professionals willen hun eigen vak veel meer centraal zien (geen tijd besteden aan administratieve handelingen)
        • Professionals willen collegiaal (horizontaal) samenwerken en kennen een eigen verantwoordelijkheid
        • Organisaties veranderen steeds meer in organiseren: hoe richt je je werk zo in dat de cliënt er maximaal van profiteert en wat voor ondersteuning en randvoorwaarden zijn dan nodig
        • Informatieverzameling ondersteunt het zorgproces
Lees de rest van deze post »